Számlatükör (magyar)

SZÁMLATÜKÖR (oktatási célra)

1. Számlaosztály: Befektetett eszközök

11. IMMATERIÁLIS JAVAK

111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

112. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

113. Vagyoni értékű jogok

114. Szellemi termékek

115. Üzleti vagy cégérték

117. Immateriális javak értékhelyesbítése

118. Immateriális javak terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

119. Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése

12-16. TÁRGYI ESZKÖZÖK

12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK

121. Földterület

122. Telek, telkesítés

123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányadok épületben

124. Egyéb építmények

125. Üzemkörön kívüli ingatlanok

126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok

127. Ingatlanok értékhelyesbítése

128. Ingatlanok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

129. Ingatlanok terv szerinti értékcsökkenése

13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

131. Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóeszközök

132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek

137. Műszaki berendezések, gépek, járművek értékhelyesbítése

138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések

142. Egyéb járművek

143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések

144. Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek”

147. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek értékhelyesbítése

148. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

149. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése

15. TENYÉSZÁLLATOK

151. Tenyészállatok

152. Igásállatok ‘

153. Egyéb állatok

157. Tenyészállatok értékhelyesbítése

158. Tenyészállatok terven felüli értékcsökkenése és annak visszaírása

159. Tenyészállatok terv szerinti értékcsökkenése

16. BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK

161. Befejezetlen beruházások

162. Felújítások

l68. Beruházások terven felüli értékcsökkenése

17-19. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

17. TULAJDONI RÉSZESEDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (RÉSZESEDÉSEK)

171. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

172. Egyéb tartós részesedés

177. Részesedések értékhelyesbítése

179. Részesedések értékvesztése és annak visszaírása

18. HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK

181. Államkötvények

182. Kapcsolt vállalkozások értékpapírjai

183. Egyéb vállalkozások értékpapírjai

184. Tartós diszkont értékpapírok

189. Értékpapírok értékvesztése és annak visszaírása

19. TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖNÖK

191. Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban

192. Tartósan adott kölcsönök egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

193. Egyéb tartósan adott kölcsönök

195. Tartós bankbetétek kapcsolt vállalkozásban

196. Tartós bankbetétek egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

197. Egyéb tartós bankbetétek

198. Pénzügyi lízing miatti tartós követelés

199. Tartósan adott kölcsönök (és bankbetétek) értékvesztése és annak visszaírása

2. Számlaosztály: Készletek

21-22. ANYAGOK

211-219. Nyers- és alapanyagok

221. Segédanyagok

222. Üzem- és fűtőanyagok

223. Fenntartási anyagok

224. Építési anyagok

225. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

226. Tárgyi eszközök közül átsorolt anyagok

227. Egyéb anyagok

228. Anyagok árkülönbözete

229. Anyagok értékvesztése és annak visszaírása

23. BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK

231-234. Befejezetlen termelés

235-237. Félkész termékek

238. Félkész termékek készletérték-különbözete

239. Befejezetlen termelés és félkész termékek értékvesztése és annak visszaírása

24. NÖVENDÉK-, HÍZÓ- ÉS EGYÉB ÁLLATOK

241. Növendékállatok

242. Hízóállatok

243. Egyéb állatok

246. Bérbevett állatok

248. Állatok készletérték különbözete

249. Állatok értékvesztése és annak visszaírása

25. KÉSZTERMÉKEK

251-257. Késztermékek

258. Késztermékek készletérték-különbözete

259. Késztermékek értékvesztése és annak visszaírása

26-28. ÁRUK

26. KERESKEDELMI ÁRUK

261. Áruk beszerzési áron

262. Áruk elszámoló áron

263. Áruk árkülönbözete

264. Áruk eladási áron

265. Áruk árrése

266. Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk

267. Tárgyi eszközök közül átsorolt áruk

268. Belső (egységek, tevékenységek közötti) átadás-átvétel technikai számla

269. Kereskedelmi áruk értékvesztése és annak visszaírása

27. KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

271. Közvetített szolgáltatások

279. Közvetített szolgáltatások értékvesztése és annak visszaírása

28. BETÉTDÍJAS GÖNGYÖLEGEK

281-287. Betétdíjas göngyölegek

281. Saját göngyölegek

282. Idegen göngyölegek

288. Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete

289. Betétdíjas göngyölegek értékvesztése és annak visszaírása

3. Számlaosztály: Követelések, értékpapírok, pénzügyi eszközök és aktív időbeli elhatárolások

31. KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL (VEVÖK)

311. Belföldi követelések (forintban)

312. Belföldi követelések (devizában)

315. Belföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

316. Külföldi követelések (forintban)

317. Külföldi követelések (devizában)

319. Külföldi követelések értékvesztése és annak visszaírása

32. KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

321. Követelések anyavállalattal szemben

322. Követelések leányvállalattal szemben

323. Követelések közös vezetésű vállalkozással szemben

324. Követelések társult vállalkozással szemben

325. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke anyavállalattól

326. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke leányvállalattól

327. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke közös vezetésű vállalkozástól

328. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke társult vállalkozástól

329. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

33. KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESEDÉSI VISZONYBAN LÉVŐ VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN

331. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

332. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástói

339. Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni követelések értékvesztése és annak visszaírása

34. VÁLTÓKÖVETELÉSEK

341. Belföldi váltókövetelések

345. Belföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

346. Külföldi váltókövetelések

349. Külföldi váltókövetelések értékvesztése és annak visszaírása

35. ADOTT ELŐLEGEK

351. Immateriális javakra adott előlegek

352. Beruházásokra adott előlegek

353. Készletekre adott előlegek

354. Egyéb adott előlegek

358. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke részesedési viszonyban nem lévő vállalkozástól, magánszemélytől

359. Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása

36. EGYÉB KÖVETELÉSEK

361. Munkavállalókkal szembeni követelések

362. Költségvetési kiutalási igények

363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése

364. Rövid lejáratú kölcsönadott pénzeszközök

365. Vásárolt és kapott követelések

366. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések

367. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos követelések

368. Különféle egyéb követelések

369. Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása

37. ÉRTÉKPAPÍROK

371. Részesedés kapcsolt vállalkozásban

372. Egyéb részesedések

373. Saját részvények, saját üzletrészek

374. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38. PÉNZESZKÖZÖK

381. Pénztár

382. Valutapénztár

383. Csekkek

384. Elszámolási betétszámla

385. Elkülönített betétszámlák

386. Devizabetét számla

389. Átvezetési számla

39. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

391. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

392. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

393. Halasztott ráfordítások

399. A követelés jellegű aktív időbeli elhatárolások értékvesztése és annak visszaírása

4. Számlaosztály: Források

41. SAJÁT TÖKE

411. Jegyzett tőke

412. Tőketartalék

413. Eredménytartalék

414. Lekötött tartalék

417. Értékelési tartalék

419. Mérleg szerinti eredmény

42. CÉLTARTALÉKOK

421. Céltartalék a várható kötelezettségekre

422. Céltartalék a jövőbeni költségekre

424. Árfolyamveszteség időbeli elhatárolása alapján képzett céltartalék

429. Egyéb céltartalék

43-47. KÖTELEZETTSÉGEK

43. HÁTRASOROL T KÖTELEZETTSÉGEK

431. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

432. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

433. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

44. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

441. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

442. Átváltoztatható kötvények

443. Tartozások kötvénykibocsátásból

444. Beruházási és fejlesztési hitelek

445. Egyéb hosszú lejáratú hitelek

446. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

447. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

448. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek

449. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

45–47. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

451. Rövid lejáratú kölcsönök

452. Rövid lejáratú hitelek

453. Vevőktől kapott előlegek

454-456. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

454. Szállítók

455. Beruházási szállítók

456. Faktoring tartozások

457. Váltótartozások

458. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

459. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

461- 479. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

461. Társasági adó elszámolása

462. Személyi jövedelemadó elszámolása

463. Költségvetési be fizetési kötelezettségek

464. Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése

465. Vám- és Pénzügyőrség elszámolási számla

466. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó

467. Fizetendő általános forgalmi adó

468. Általános forgalmi adó pénzügyi elszámolási számla

469. Helyi adók elszámolási számla

471. Jövedelem-elszámolási számla

472. Fel nem vett járandóságok

473. Társadalombiztosítási kötelezettség

474. Elkülönített alapokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségek

475. Vagyonkezelő szervezetekkel szembeni kötelezettségek

476. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek munkavállalókkal és tagokkal szemben

477. Határidős, opciós és swap ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségek

478. Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek

479. Különféle rövid lejáratú kötelezettségek

48. PASSZÍV IDŐBELI ELHAT ÁROLÁSOK

481. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

482. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

483. Halasztott bevételek

49. ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK

491. Nyitómérleg számla

492. Zárómérleg számla

493. Adózott eredmény elszámolása

5. Számlaosztály: Költségnemek

51-53. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

51. ANYAGKÖLTSÉG

511. Felhasznált anyagok költségei

512. Vásárolt növendék-, hízó- és egyéb állatok költségei

513. Egyéb anyagköltség

519. Anyagköltség-megtérülés

52. IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

521. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)

522. Bérleti díjak

523. Fuvarozási, szállítási, rakodási és  raktározás költségei

524. Javítás, karbantartás költsége

525. Elektronikus kiadványok költségei

526. Egyéb kiadványok költségei

527. Telekommunikációs költségek

528. Tisztítási, takarítási költségek

529. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

531. Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek

532. Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak

533. Biztosítási díj

534. Költségként elszámolandó adók, járulékok, termékdíj

539. Különféle egyéb költségek

54. BÉRKÖLTSÉG

541. Alkalmazottak munkabére

542. Tulajdonos személyes közreműködésének ellenértéke

543. Szövetkezeti tagok munkadíja

55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK

551. Munkavállalóknak, tagoknak fizetett személyi jellegű kifizetések

552. Jóléti és kulturális költségek

559. Egyéb személyi jellegű kifizetések

56. BÉRJÁRULÉKOK

561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék

562. Egészségügyi hozzájárulás

563. Munkaadói járulék

564. Szakképzési hozzájárulás

565. Egyéb bérjárulék

57. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás

572. Használatba vételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás

58. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE

581. Saját termelésű készletek állományváltozása

582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén, kizárólag összköltség eljárással)

59/51. Anyagköltség átvezetési számla

59/52. Igénybe vett szolgáltatások költségei átvezetési számla

59/53. Egyéb szolgáltatások költségei átvezetési számla

59/54. Bérköltség átvezetési számla

59/55. Személyi jellegű egyéb kifizetések átvezetési számla

59/56. Bérjárulékok átvezetési számla

59/57. Értékcsökkenési leírás átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(kizárólag költségnem-elszámolás esetén, forgalmi költség eljárással)

59/581. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla

59/582. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

59/81-84. Értékesítés közvetlen költségei átvezetési számla

59/85. Értékesítés közvetett költségei átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ÁTVEZETÉSI SZÁMLA

(elsődleges költségnem-elszámolás esetén)

591. Költségnem átvezetési számla

592. Saját termelésű készletek állományváltozása átvezetési számla

593. Saját előállítású eszközök aktivált értéke átvezetési számla

59. KÖLTSÉGNEM ELLENSZÁMLA

(elsődleges költséghely-költségviselő elszámolás esetén)

596. Költségnem ellenszámla

597. Saját termelésű készletek állományváltozása ellenszámla

598. Saját előállítású eszközök aktivált értéke ellenszámla

6. Számlaosztály: Költséghelyek, általános költségek

61. JAVÍTÓ-KARBANTARTÓ ÜZEMEK KÖLTSÉGEI

62. SZOLGÁLTATÁST VÉGZÖ ÜZEMEK (EGYSÉGEK) KÖLTSÉGEI

63. GÉPKÖLTSÉG

64-65. ÜZEMI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

66. KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEI

67. ÉRTÉKESÍTÉSI, FORGALMAZÁSI KÖLTSÉGEK

68. ELKÜLÖNÍTETT EGYÉB ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK

681. Alapítás-átszervezés költségei

682. A1ap- és alkalmazott kutatás saját költségei

683. Vállalkozásba adott alap- és alkalmazott kutatás költségei

684. Kísérleti fejlesztés saját költségei

685. Vállalkozásba adott kísérleti fejlesztés költségei

686. Kutatás, kísérleti fejlesztés általános és közvetett költségei

687. Kutatás, kísérleti fejlesztés elszámolt értékcsökkenése

688. Garanciális javítás költségei

689. Egyéb elkülönített költségek

69. KÖLTSÉGHELYEK KÖL TSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

691. Költséghelyek költségeinek átvezetése

7. Számlaosztály: Tevékenységek költségei

71-75. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEI

71-74. TERMELÉS KÖLTSÉGEI

75. SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGEI

76. KÖLTSÉGHELYEK TERMELÉSI KÖLTSÉGEI

77-78. FORGALOMBAHOZATAL KÖLTSÉGEI

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

(elsődlegesen költségnem-elszámolás esetén)

791. Saját termelésű készletek elszámolása

792. Saját előállítású eszközök elszámolása

793. Értékesített saját termelésű készletek elszámolása

794. Saját termelésű készletek felhasználásának elszámolása

795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen k elszámolása

79. TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGEINEK ÁTVEZETÉSE

(elsődlegesen költséghely-költségviselő elszámolás esetén)

791. Saját termelésű készletek átvezetése

792. Saját előállítású eszközök aktivált értékének átvezetése

793. Értékesített saját termelésű készletek átvezetése

794. Saját termelésű készletek felhasználásának átvezetése

795. Közvetlenül értékesítésként elszámolt tevékenységek közvetlen költségeinek átvezetése

8. Számlaosztály: Értékesítés elszámolt önköltsége és ráfordítások

81-83. SZÁMLACSOPORTOK

(az összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz)

81. ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

811. Anyagköltség

812. Igénybevett szolgáltatások értéke

813. Egyéb szolgáltatások értéke

814. Eladott áruk beszerzési értéke

815. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

82. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK

821. Bérköltség

822. Személyi jellegű egyéb kifizetések

823. Bérjárulékok

83. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS

81-85. SZÁMLACSOPORTOK

(a forgalmi költség eljárással készülő eredménykimutatáshoz)

81-82. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

811. Belföldi értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

812. Belföldi értékesítés eladott áruk beszerzési értéke

813. Belföldi értékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

83-84. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI

831. Exportértékesítés elszámolt közvetlen önköltsége

832. Exportértékesítés eladott áruk beszerzési értéke

833. Exportértékesítés eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

85. ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETETT KÖLTSÉGEI

851. Értékesítési, forgalmazási költségek

852. Igazgatási költségek

853. Egyéb általános költségek

86. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke

862. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések könyv szerinti értéke

863. Mérleg fordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti év ráfordításai

864. Utólag adott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

865. Céltartalék képzése

866. Értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

867. Adók, illetékek, hozzájárulások

869. Különféle egyéb ráfordítások

87. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI

871. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

872-873. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

874. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

875-879. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

875. Forgóeszközök között kimutatott befektetések, értékpapírok értékesítésének árfolyamvesztesége

876. Átváltáskori, értékesítéskori árfolyamveszteség

877. Egyéb árfolyamveszteségek, opciós díjak

878. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos ráfordítások

879. Egyéb pénzügyi ráfordítások

88. RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK

881. Társaságba bevitt eszközök nyilvántartás szerinti értéke

882. Jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántart értéke

883. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke kevesebb

884. Tőkekivonásnál történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés nyilvántartás szerinti értéke

885. Átalakuláskor az átalakult társaságban lévő megszűnt részesedés nyilvántartás szerinti értéke

886. Beolvadáskor a jogelőd gazdasági társaságban lévő megszűnt részes nyilvántartás szerinti értéke

887. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a nyilvántartás szerinti érték

888. Tartozás-átvállalás szerződés szerinti összege

889. Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások

89. EREDMÉNYT TERHELŐ ADÓK

891. Társasági adó

9. Számlaosztály: Értékesítés árbevétele és bevételek

91-92. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

93-94. EXPORTÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE

96. EGYÉB BEVÉTELEK

961. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele

962. Értékesített, átruházott (engedményezett) követelések elismert értéke

963. A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti évhez kapcsolódó egyéb bevételek

964. Utólag kapott – közvetve kapcsolódó – pénzügyileg rendezett engedmény

965. Céltartalék felhasználása (csökkenése, megszűnése)

966. Visszaírt értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés

967. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás

968. Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege

969. Különféle egyéb bevételek

97. PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI

971. Kapott (járó) osztalék és részesedés

972. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

973. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

974. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű bevételek

975-979. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

975. Forgóeszközök között kimutatott befektetések, értékpapírok értékesítésének, beváltásának árfolyamnyeresége

976. Átváltási, értékeléskori árfolyamnyereség

977. Egyéb árfolyamnyereségek, opciós díj bevételek

978. Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek

979. Egyéb pénzügyi bevételek

98. RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK

981. Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghatározott értéke

983. Megszűnt részesedés ellenében kapott eszközök és átvett kötelezettségek értékének különbözete, ha a kapott eszközök értéke több

984. Tőkekivonással történő tőkeleszállításnál a bevont részesedés névértéke fejében átvett eszközök értéke

985. Átalakuláskor a meg szűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

986. Beolvadáskor a megszűnt részesedésre jutó – végleges vagyonmérleg szerinti – saját tőke összege

987. Visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész bevonásakor a névérték

988. Tartozásátvállalás során – ellentételezés nélkül – átvállalt kötelezettség összege

989. Egyéb vagyonnövekedéssel járó rendkívüli bevételek

0. Számlaosztály: Nyilvántartási számlák

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s